Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J.KING sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce 55-095, przy ul. Łowieckiej 12, e-mail: odo@jking.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. w celu zawarcia umowy, wobec Państwa zainteresowania naszymi usługami i produktami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowych będą mogły zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
a. podmiotom, które przetwarzają dane w naszym imieniu, a także które świadczą na naszą rzecz następujące rodzaje usług:
– usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
– obsługującym i utrzymującym naszą sieć komputerową,
– podwykonawcom,
b. innym administratorom danych przetwarzających Państwa dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania z Państwem rozliczeń,
– podmiotom współpracującym z nami w ramach obsługi księgowej, podatkowej, prawnej i konsultingowej – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

4. Dla realizacji celów, o których mowa w pkt 1 będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a. podstawowe dane identyfikacyjne, w tym: imię, nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON,
b. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Państwa numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail.

5. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności (podstawa: wykonanie umowy), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawniają się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

6. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Pozyskane dane osobowe przechowywać będziemy w zależności od celu, w jakim zostały one zebrane. I tak, będziemy przetwarzać dane związane z:
a. umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 3 lata od dnia zebrania danych,
b. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie,
c. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie,
d. zgodą klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody,
e. pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. Następnie dane mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Państwa zgody. Jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych, chyba, że Państwa jest nadal obowiązująca.
Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wszystkich lub tylko niektórych zgód lub upoważnień.

8. Przysługuje Państwu prawo do:
a. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
b. dostępu do naszych danych oraz otrzymania ich kopii,
c. usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli),
d. ograniczenia przetwarzania danych:
– możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketingowe, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy powierzonej nam władzy publicznej. W takim przypadku powinniście Państwo wskazać nam Państwo szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
f. przenoszenia danych:
– macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie Państwo też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego:
– jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
– w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może się okazać niezbędne w celu realizacji celów, o których mowa powyżej.

10.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11.Możecie Państwo skontaktować się z nami e-mailowo: odo@jking.pl lub listownie na adres – J.King sp. z o.o., ul. Łowiecka 12, 55-095 Długołęka.